Ocena formalna i merytoryczna wniosku o pożyczkę

07.12
2021

Co się dzieje z wnioskiem o pożyczkę po złożeniu do Podkarpackiego Funduszu Rozwoju?

 

Złożone wnioski są sprawdzane i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym w celu kwalifikacji i oceny ryzyka przedsięwzięć zgłaszanych do finansowania.

 

Ocenie i sprawdzeniu podlegają między innymi:

a) prawdziwość danych dotyczących podmiotów ubiegających się o pożyczkę,

b) zakres uzasadnienia kosztów kwalifikowanych (zakres rzeczowy inwestycji),

c) rzetelność i poprawność przedstawionych informacji na temat przedsięwzięcia, dotyczących analizy rynków sprzedaży i zaopatrzenia, sytuacji finansowej oraz kompetencji podmiotu ubiegającego się o pożyczkę,

d) zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami,

e) proponowane zabezpieczenie spłaty pożyczki, w szczególności pod kątem jego adekwatności.

 

https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html