UA-110078006-1

RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednio:

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. 

Ul. Hetmańska 4 lok. 3 35-045 Rzeszów

 

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  pod numerem telefonu 17 786 35 49, mailowo– ksurmacz@pfr-podkarpackie.pl lub  listownie na adres Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., kontakt osobisty w siedzibie Spółki.

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

 

Do zakresu działania Podkarpackiego Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. należy zarządzanie środkami finansowymi w obszarze wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do finansowania. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • -podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • -realizacji umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • -wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • -dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • -marketingu produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO);
  • -wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy portfela pożyczkowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego przetwarzania danych).

 

Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Prawa podmiotów danych

 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • -dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
  • -prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • -usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.