Aktualne oprocentowanie

Pożyczki płynnościowe:

 

- nie niższe niż określone w Rozporządzeniu Ministra, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 z dnia 29 kwietnia 2020r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 783 z późn. Zm.).

 

Pożyczka obrotowa:

 

 - zmienne od 5,06% w skali roku,

 

Pożyczka hipoteczna:

 

 - zmienne od 5,06% w skali roku

 

Pożyczka na budowę, rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis

 

- na zasadach pomocy de minimis tj. udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych "(Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)”.

 

Pożyczka na zakup urządzeń i maszyn z pomocą de minimis

 

- na zasadach pomocy de minimis tj. udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe: oprocentowanie jest stałe w całym okresie obowiązywania pożyczki i ustalane jest w wysokości stopy bazowej, przy czym wysokość stopy bazowej określana jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych "(Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str.6)”.

 

UOKiK - Stopa referencyjna - sprawdźhttps://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php