Ogólne warunki wsparcia finansowego PFR

19.06
2020

O wsparcie finansowe Funduszu mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy spełniają m.in. następujące kryteria:

- są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.;
- są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
- posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,
- posiadają zdolność kredytową;
- prowadzą dokumentację określającą zobowiązania podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne, upadłościowe lub bankowe postępowanie upadłościowe;
- nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

https://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html

opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
Firma Kon-TEC
Firma Kon-TEC w ciągu pięciu lat obecności na rynku dostarczyła już ponad 1000 klientom...
więcej