UA-110078006-1

Regulamin biuletynu

Regulamin świadczenia usługi Newslettera/Biuletynu  przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o. o

 

 

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usługi bezpłatnego newslettera/biuletynu przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-045) ul. Hetmańska 4 lok. 3, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677127, posiadający numer NIP: 8133744011, posiadający numer REGON: 367105358.

2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera/biuletynu należy uważnie zapoznać się z niniejszy regulaminem.

3. Aby skorzystać z usługi newslettera/biuletynu wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana oraz czynna poczta elektroniczna.

 

§ 2

1. Newsletter/biuletyn jest usługą bezpłatną, polegającą na informowaniu zapisanych do korzystania z usługi Użytkowników o ofercie, wydarzeniach, promocjach, konkursach, aktualnościach oraz nowościach Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. poprzez okresowe wysyłanie wyselekcjonowanych przez Fundusz treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. Świadczenie usługi określonej niniejszym Regulaminem następuje w ramach działalności promocyjnej i marketingowej Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o..

3. Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi newslettera/biuletynu, poprzez jego subskrypcję, wysyłanego przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o., w wyniku przesłania wypełnionego formularza o którym mowa w § 3 ust. 1 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 3

1. Subskrypcja newslettera/biuletynu polega na wpisaniu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego na stronie internetowej Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. www.pfr-podkarpackie.pl, wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych, przyjęcie do wiadomości i akceptację przez Użytkownika postanowień Regulamin oraz naciśnięcie znaku koperty znajdującej się przy formularzu. Następnie Użytkownik otrzyma na wskazany adres list elektroniczny z linkiem, który należy nacisnąć w celu potwierdzenia rejestracji.

2. Subskrypcja newslettera/biuletynu przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera/biuletynu. Z chwilą kliknięcia na link, potwierdzający rejestrację, o czym mowa w ust. 1, Użytkownik zostaje zapisany na listę mailingową i rozpoczyna się świadczenie usługi newslettera/biuletynu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi newslettera/biuletynu.

3. Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z usługi newslettera/biuletynu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

3. Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

 

§ 4

1. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera/biuletynu. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja z konta" znajdujący się na dole każdego listu elektronicznego.
2. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera/biuletynu następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
3. Klient subskrybując newsletter/biuletyn wyraża zgodę na wysyłanie przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. za pośrednictwem newslettera/biuletynu reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219) na konto e-mail Użytkownika.
4. Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z świadczenia usług newslettera/biuletynu w ogóle lub w stosunku do określonych Usługobiorców. W przypadku całkowitej rezygnacji ze świadczenia usług newslettera/biuletynu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Podkarpacki Fundusz Rozwoju zawiadomi wszystkich Użytkowników, o zakończeniu jej świadczenia w drodze listu wysłanego na adres poczty elektronicznej Użytkowników.

 

§ 5

1. Zamówienie przez Użytkownika usługi wysyłania newslettera/biuletynu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail Użytkownika przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. w celu realizacji usługi subskrypcji newslettera/biuletynu.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników zamawiających subskrypcję newslettera/biuletynu jest Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.. Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji newslettera/biuletynu, przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu zamówienia newslettera/biuletynu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 677).
3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.

 

§ 6

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.pfr-podkarpackie.pl.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.pfr-podkarpackie.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie po upływie tygodnia od opublikowania ich na stronie internetowej
4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Użytkownika dotyczących świadczenia usługi newslettera/biuletynu jest niniejszy Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od ich pochodzenia i miejsca publikacji nie kreują zobowiązań po stronie Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.