Zwiększ kontrast
Wyłącz animacje
Zwiększ widoczność
Odwróć kolory
Czarno-biały
Powiększ kursor
Rozmiar tekstu
Odstęp między literami
Resetuj ustawienia
Logo BIP

Zapytanie - badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

02.10
2023

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Rzeszowie

zaprasza do składania pisemnych ofert na

Przeprowadzenie fakultatywnego (nieobowiązkowego) badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

 

Zarząd Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

 

1. Oferta powinna zawierać:

1)      Informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, aktualnym wpisie na listę firm audytorskich z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów, o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badań Spółki, oraz o podmiotach, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych oraz znajomości branży, w której działa spółka.

2)      Oświadczenie firmy audytorskiej o:

a)       spełnieniu wymogów niezależności, przestrzeganiu zasad etyki zawodowej, zachowaniu zasad zawodowego sceptycyzmu,

b)      dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,

c)       wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

3)      Cenę za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania.

4)      Wskazanie metod oraz terminów badania sprawozdania finansowego Spółki,

5)      Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 53 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym .

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty można przesłać elektronicznie na adres e-mail:

sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

przesłać pocztą lub złożyć osobiście na kancelarii ogólnej Spółki.

Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 13.10.2023 roku do godz. 15.00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki na w/w adres e-mail lub adres Spółki.

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 30.11.2023 r., a oferent, którego oferta zastanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni, po czym jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy.

 

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

3. Warunki przeprowadzenia badania

 

1)      Badanie sprawozdania finansowego Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Rzeszowie za rok obrotowy 2023 może dokonać firma audytorska, która:

a)       spełnia wymogi niezależności, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz zasad zawodowego sceptycyzmu, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ,

b)      dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego,

c)       wyznacza jako kluczowego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnia warunki określone w art. 4 ust. 2-5 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

2)      Miejsce przeprowadzenia badania:

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2, 35-061 Rzeszów.

3)      Przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2023 powinno nastąpić do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

 

4. Informacje dodatkowe

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Rzeszowie jako główne zadanie realizuje umowę pn. ,,Powierzenie zadań publicznych z zakresu zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.’’. oraz jest Beneficjentem programu RPO WP i  Pośrednikiem Finansowym programu RPW.

 

Zapytanie do pobrania ze strony: https://www.pfr-podkarpackie.pl/multimedia.html

Wszelkie prawa zastrzeżone PFR 2017
Fundusz pożyczkowy dla firm w Rzeszowie
Realizacja: Argonium.pl
opinie o współpracy
Sprawdź opinie klientów
korzystających z pomocy
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LIDER" BARBARA WILK
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "LIDER" BARBARA WILK działa na rynku lokalnym od 01.10.1999 r....
więcej